Kristillisyys ja arvot

Espoon kristillisen koulun toimintakulttuurin arvot nousevat kristillisestä maailmankatsomuksesta.  Kristillisyys ilmenee ennen kaikkea tapana ajatella ja tehdä arvopohjan mukaisia valintoja koulun toimintakulttuurin sisällä.  Opetuksessa käsitellään kristillisiä asiasisältöjä ja oppilaita kannustetaan avoimeen, toista kunnoittavaan keskusteluun myös vaikeista kysymyksistä. Kristillinen arvopohja ilmenee myös koulun muussa toiminnassa, esimerkiksi juhlissa ja tapahtumissa.

Ihmiskäsitys

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti jokainen ihminen on luovuttamattoman arvokas, sillä hän on Jumalan kuva ja hänen rakkautensa kohde. Jokainen oppilas, riippumatta hänen lähtökohdistaan tai ominaisuuksistaan, nähdään arvokkaana, ja häntä halutaan kohdata sen mukaisesti. Oppilaita kasvatetaan myös kohtelemaan muita hyvin ja kunnioittavasti.

Kristilliseen ihmiskäsitykseen liittyy myös ihmisen vapaus ja vapaan tahdon kunnioittaminen. Oppilailta tai heidän perheiltään ei edellytetä kristillistä maailmankatsomusta. Oppilaiden edellytetään suhtautuvan arvostavasti ja kunnioittavasti eri tavoin ajatteleviin ja erilaisen maailmankatsomuksen omaaviin ihmisiin.

Kristillisestä maailmankatsomuksesta nousee myös käsitys siitä, että jokaisella oppilaalla on taitoja ja lahjoja. Heitä tuetaan löytämään omat lahjansa ja ottamaan ne iloiten käyttöön.

Yhteisöllisyys

Yhteisöön kuuluminen ja hyväksytyksi tulemisen kokemus ovat jokaisen perustarpeita. Koulussa kehitetään yhteisöä, joka pitää huolta, rohkaisee, kannustaa ja nostaa muita. Yhteisössä elämisen taitoja, kuten toisten huomioon ottamista, vuorovaikutusta, palvelemista, anteeksi pyytämistä, vastuullisuutta ja johtamista harjoitellaan konkreettisesti päiväkodista alkaen läpi koko peruskoulun. Yhteisöllisyyteen kuuluu myös sääntöjen ja rajojen kunnioittaminen ja terveiden auktoriteettisuhteiden oppiminen.

Myönteisen esimerkin merkitys

Jokainen kouluyhteisön jäsen pyrkii kasvattamaan myös myönteisen esimerkin välityksellä. Kunnioitus leviää kunnioittamalla. Kun oppilas kokee tulevansa kunnioitetuksi, hän saa myönteisen mallin omalle käyttäytymiselleen. Samalla tavoin kasvattaja antaa esimerkin muun muassa vastuun ottamisesta, asioiden selvittämisestä, oppimisesta (myös opettaja on oppija) sekä omien virheiden käsittelystä.

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhemmat ovat vastuussa lastensa kasvatuksesta. Koulu pitää luottamustehtävänä vanhempien antamaa mahdollisuutta osallistua lastensa opetukseen ja kasvatukseen. Koulun ensisijainen tehtävä on yleisen oppivelvollisuuden mukaisen yleissivistyksen antaminen. Koulu pyrkii auttamaan vanhempia lapsen kehityksen ja kasvatuksen sekä koulun opetuksellisten tavoitteiden täyttymisessä. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua koulun toiminnan kehittämiseen, järjestämiseen ja ylläpitämiseen eri tavoin.

Kristillisten tunnustusten välisyys

Espoon kristillinen koulu on kristillisten tunnustusten välinen koulu eli koulu toimii yhteiskristilliseltä pohjalta. Koulu on itsenäinen toimija eikä ole sitoutunut mihinkään yksittäiseen tunnustuskuntaan. Koulussa opetetaan suvaitsevaa asennetta erilaisia tulkintoja ja kristillisiä opinkäsityksiä kohtaan. Lisäksi koulussa pyritään edistämään eri uskontojen välistä vuoropuhelua.

Pyrkimys erinomaiseen opetuksen ja toiminnan laatuun

Kristillisestä arvopohjasta seuraa sitoutuminen koulun toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Koulun tavoitteena on kehittää muun muassa oppilaan tehostetun ja erityisen tuen toimintamalleja, käytäntöjä ja osaamista. Samaan aikaan tavoitteena on löytää entistä monipuolisempia ja joustavampia tapoja tukea eri alueilla lahjakkaiden lasten oppimista ylöspäin eriyttämällä.