Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaiden hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä koulussa. Se perustuu oppilaasta välittämiseen ja varhaiseen puuttumiseen.

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien hyvinvointia sekä huolehditaan siitä, että oppilaan yksilölliset kasvuun ja kehitykseen sekä terveyteen liittyvät tarpeet otetaan huomioon koulun arjessa.

Koulussa on käytössä suunnitelmallinen ohjelma oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Sen puitteissa järjestetään elämäntaitoihin ja oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kehityksen tukemiseksi tarkoitettuja kursseja ja teemapäiviä. Koulussa on käytössä myös kiusaamisen vastainen toimintamalli.

Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Sitä toteutetaan yhteistyössä huoltajien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Oppilashuolto on luottamuksellista, maksutonta ja lakisääteistä.

Yhteisöllinen oppilashuolto (YHR)

Koulun yhteisöllisestä oppilashuollosta vastaa Espoon kristillisen koulun oppilashuoltoryhmä (YHR), joka koordinoi ja kehittää oppilashuoltoa. Oppilashuoltoryhmän toiminta tähtää koko kouluyhteisön hyvinvointiin. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti, yleensä viikoittain. Oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana toimii rehtori. Ryhmässä on mukana myös apulaisrehtori, terveydenhoitaja, koulukuraattori, oppilaanohjaaja. Psykologi on oppilashuoltoryhmässä mukana tarpeen mukaan.

Oppilashuollon toimintaperiaatteita kuvataan tarkemmin opetussuunnitelman 2016 liitteissä (saatavilla koululta)

Yksilökohtainen oppilashuolto

Oppilaalla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, johon kuuluu kuraattori- ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuolto. Oppilaan tukemiseksi kootaan tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä (MAR), jonka kokoonpano määräytyy tapauskohtaisesti yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa.

Koulukuraattori

Koulukuraattori tukee oppilaiden hyvinvointia, koulunkäyntiä ja sosiaalista kasvua sosiaalityön keinoin työskentelemällä koko yhteisön, luokkien sekä yksittäisten oppilaiden kanssa.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas, vanhemmat, opettajat tai yhteistyötahot. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi lapsen tai nuoren koulunkäyntiin, kehitykseen, psyykkiseen vointiin, perhetilanteeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Tarvittaessa koulukuraattori ohjaa oppilaan muihin palveluihin. Koulukuraattorin palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Koulupsykologi

Konsultoiva koulupsykologi osallistuu oppilaan tuen tarpeen selvittämiseen, suunnittelee ja toteuttaa tarvittavia tutkimuksia ja tukitoimia opetushenkilökunnan ja oppilaan huoltajien kanssa. Koulupsykologi osallistuu tarvittaessa myös oppilashuoltoryhmän kokouksiin. Koulupsykologiin saa yhteyden oppilashuoltoryhmän tai rehtorin kautta.

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja ja lääkäri tapaavat oppilaan terveystarkastuksissa säännöllisin väliajoin sekä tarvittaessa yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät yhteistyötä koulun muun henkilökunnan kanssa.

Vanhemmat/huoltajat ovat tervetulleita mukaan oppilaan terveystarkastuksiin ja tarvittaessa vanhemmat ja oppilaat voivat kääntyä koulun terveydenhoitajan tai lääkärin puoleen oppilaan terveyteen, hyvinvointiin tai koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.

Kouluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa, johon ei sisälly sairaanhoitoa ensiapua lukuun ottamatta. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu oppilaan saattamisesta jatkohoitoon.