Oppimisen tuki ja oppilaanohjaus

Oppilailla on perusopetuslain turvaama oikeus saada tarvittavaa tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Espoon kristillisessä koulussa tuen tarpeen arvioimisen muotoja sekä erilaisia tukitoimia arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti, jotta oppilaat saisivat parhaan mahdollisen tuen koulunkäyntiinsä.

Luokanopettaja/ -valvoja arvioi oppilaan tuen tarvetta säännöllisesti yhteistyössä vanhempien kanssa. Tuen tarpeen ilmetessä opettaja konsultoi oppimisen tuen ryhmää (OTR) tarvittaessa. Tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tutkimukset tehdään koulussa tai kunnan peruspalveluissa. Tarvittavat tukitoimet järjestetään yhteistyössä kodin kanssa, ensisijaisesti omassa koulussa.

Oppilaan tuen tasot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Espoon kristillisessä koulussa vastataan pääasiassa yleisen ja tehostetun tuen tarpeisiin.  Erityisen tuen piiriin kuuluvien oppilaiden opetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan Espoon kristillisessä koulussa, mutta pääsääntöisesti siitä vastaa oppilaan kotikunta.

Yleinen tuki

Oppilaalla on oikeus saada laadukasta opetusta sekä ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Yleinen tuki on tällaista kaikille oppilaille tarjottavaa oppimisen tukea. Sitä on esimerkiksi tukiopetus, joustavat opetusjärjestelyt, läksykerho sekä koulunkäynninohjaajan tuki. Yleisen tuen piirissä oppilaalle voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma. Tuen tarpeen kasvaessa oppilaalla on oikeus tehostettuun tukeen.

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki on oppilaan kehitystason ja yksilölliset tarpeet huomioivaa  oppimisen  ja koulunkäynnin suunnitelmallista tukemista silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Sen tehtävänä on ehkäistä ongelmien lisääntymistä ja kasautumista.  Tehostetun tuen muodot ovat samat kuin yleisessä tuessa, mutta niitä saattaa olla samanaikaisesti käytössä useampia ja niiden avulla voidaan tukea oppilasta pidemmän jakson ajan kuin yleisessä tuessa. Tehostetun tuen tarpeen arvioi opettaja yhdessä huoltajien ja oppilashuollon kanssa, ja se perustuu pedagogiseen arvioon. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Erityinen tuki

Jos oppilaan kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla, tehdään oppilaalle erityisen tuen hallintopäätös. Tavoitteena on kokonaisvaltaisen ja suunnitelmallisen tuen tarjoaminen oppilaalle niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan on mahdollista joustavasti palata erityisen tuen piiristä takaisin tehostetun tai yleisen tuen piiriin tuen tarpeen muuttuessa.

Päätös erityisestä tuesta voidaan tehdä jo ennen esi- ja perusopetuksen alkamista tai esi- ja perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, jos se on oppilaan edun mukaista.  Tämä edellyttää psykologista tai lääketieteellistä arviota.

Erityiseen tukeen siirryttäessä oppilaalle laaditaan pedagogisen selvityksen perusteella henkilökohtainen opetuksen järjestämissuunnitelma (HOJKS), jonka oppilaan opettajat laativat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Se valmistellaan tarvittavilta osin myös moniammatillisena yhteistyönä. Erityisen tuen piiriin siirryttäessä vanhemmille järjestetään kuuleminen.

 

Erityisopettaja

Espoon kristillisessä koulussa työskentelee laaja-alainen erityisopettaja, joka toimii koulussa oppimisen tuen asiantuntijana, arvioi erityisopetuksen tarpeen yhdessä luokan- tai aineenopettajan kanssa sekä antaa erityisopetusta.
Erityisopetusta järjestetään oppilaalle, jolla on vaikeuksia oppimisessa tai muissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan selviytymistä omassa opetusryhmässään ja ennalta-ehkäistä syrjäytymistä. Erityisopetus noudattaa perusopetuslain mukaista tuen kolmiportaista mallia: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Tukiopetus

Oppilaan opiskelua voidaan lisätukea tukiopetuksella. Tukiopetuksen antamisesta vastaa opettaja. Opettaja tarjoaa tukiopetusta ilmoittamalla huoltajalle tukiopetusajasta. Huoltaja voi myös pyytää opettajalta tukiopetusta havaitessaan kotona lapsen opiskelussa vaikeuksia.

Oppilaanohjaus yläkoulussa

Oppilaanohjauksen avulla tuetaan oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään tulevaisuuden suunnittelun ja elämänhallinnan kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjauksessa kiinnitetään huomiota erityisesti inhimilliseen kasvuun, jonka keskeisinä osina ovat luonteen kasvu, itsetunnon vahvistuminen ja osallisuuden kokeminen. Oppilaita ohjataan myös kantamaan vastuuta omista toimistaan. Jokainen aineenopettaja on vastuussa oppilaan- ja oppimisen ohjauksesta erityisesti oman oppiaineensa osalta.

Työelämään tutustuminen

Työelämään tutustuminen eli TET on ohjattua tutustumista yritysten ja työyhteisöjen toimintaan. TET-jakson aikana oppilas saa ainutkertaista tietoa ja omakohtaista kokemusta työelämän vaatimuksista ja oikeasta tekemisestä. Jakson pituus on 8. ja 9. luokalla viikon ja 7. luokalla yksi työpäivä koululla. Tet on pakollinen ja kouluaikaa. Oppilas ei voi saada tet-jaksosta palkkaa.

Koulu on vastuussa oppilaasta työelämääntutustumisen aikana, ja siksi koululle toimitetaan oppilaan työnantajan kanssa tekemä TET-sopimus. Harjoittelun ajaksi oppilaalle nimetään työpaikalta vastuuaikuinen, joka vastaa oppilaan työskentelystä. Poissaolosta sairauden takia tulee ilmoittaa työnantajalle ja oppilaanohjaajalle viipymättä. Työaika on 6 tuntia päivässä. Nuorta työntekijää koskevat lainkohdat työaikojen ja vaarallisten tai haitallisten töiden suhteen ovat voimassa myös työelämään tutustuttaessa.

Jos työnantaja ei tarjoa lounasta, voi koululta hakea korvausta lounasruoista oheisella lomakkeella kuitteja vastaan. Samoin myös toisen kunnan alueella tapahtuvaan TET-harjoitteluun kulkemiseen voi saada korvauksen matkakortilla ostetusta seutulipusta. Korvaus haetaan allaolevalla lomakkeella. Lomake palautetaan koulun kanslian postilaatikkoon.

TET ATERIA JA MATKAKORVAUSHAKEMUS